envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementZgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 25 stycznia 2021 r. – tzw. tarczy ant40bycovidowej, świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność po 1 marca 2020 r., nadal obowiązują. Obecnie ma to związek z wprowadzeniem od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego w miejsce stanu epidemii.

Osoby obawiające się o ważność swoich uprawnień elektrycznych czy gazowych mogą być spokojne. Wato przypomnieć, że w kolejnej tzw. tarczy antycovidowej (Ustawa z dnia 2 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2021 r., poz. 159) znalazły się propozycje Prezesa URE dotyczące przedłużenia okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych i możliwości działania komisji kwalifikacyjnych w trybie zdalnym. Była to już druga w tym obszarze inicjatywa Prezesa URE, która weszła w życie.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami:

  • wszystkie świadectwa kwalifikacyjne, które utracą lub utraciły ważność po 1 marca 2020 r., będą ważne do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego; zmiana weszła w życie 26 stycznia 2021 r., jednak z mocą już od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji przez komisje kwalifikacyjne może być przeprowadzone zdalnie, przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

Od 16 maja 2022 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r., w Polsce zniesiono stan epidemii, wprowadzony od 20 marca 2020 r. W jego miejsce zaczął jednak obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, który nadal trwa. W związku z tym przepisy dotyczące wydłużonego okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zdalnej pracy komisji kwalifikacyjnych wciąż są wiążące. Uzyskane wcześniej świadectwa kwalifikacyjne stracą ważność dopiero po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego i upływie 180 dni od jego zniesienia.

Źródło: www.ure.gov.pl


 

pi