envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementJesienią 2011 roku Instytut Nafty i Gazu, we wspólnym z Wydziałem Paliw i Energii Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury, zaproponował zmianę zapisu w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75/2002, poz. 690 z późn. zm.) w postaci zakazu instalowania urządzeń typu B w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych.

28

W wyniku prowadzonych w Instytucie w latach 2004- 2005 ekspertyz sądowych, dotyczących zatruć tlenkiem węgla pochodzącym ze spalin gazowych grzejników wody przepływowej oraz kotłów typu B11BS, stwierdzono [1], że jedną z przyczyn występowania niebezpiecznej atmosfery w pomieszczeniu jest brak reakcji zabezpieczeń urządzeń gazowych tego typu na wypływ spalin spowodowany zimnym ciągiem wstecznym [rys. 1].

Analiza konstrukcji zabezpieczenia oraz wymagań norm europejskich ujawniła, że działanie zabezpieczenia przewidziane jest konstrukcyjnie tylko w wypadku całkowitego lub częściowego zatkania przewodu spalinowego. Ponieważ uważaliśmy to jako niezgodność wymagań normy względem dyrektywy dotyczącej urządzeń spalających paliwa gazowe, z którą norma jest zharmonizowana, zgłosiliśmy ten problem poprzez Polski Komitet Normalizacyjny do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Pierwsza prezentacja naszego stanowiska odbyła się na posiedzeniu Komitetu Technicznego CEN/TC 109 odbywającym się w 2006 roku w Mediolanie. Na posiedzeniu tym przedstawiono sam problem i jego konsekwencje w postaci zatruć w Polsce oraz propozycje zmian w normach dotyczących urządzeń gazowych typu B11BS.

Propozycje te zostały odrzucone – twórcy dotychczasowych zapisów w normach stwierdzili, że jest to problem Polski i nie wyrazili zgody na wprowadzanie tych zmian. Zaproponowano wprowadzenie innego typu – B11QS, który by spełniał zaproponowane wymagania. Również ta propozycja nie została zrealizowana, ponieważ w 2008 roku rozpoczęły się prace nad całkowitą zmianą metodyki norm kotłowych – wprowadzono układ normy parasolowej i norm uzupełniających.

...pełna wersja artykułu w PI 9/12


 

pi