envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
17Najnowsza seria kotłów gazowych firmy Viessmann, Vitodens 2xx, wyposażona jest w automatykę o nazwie E3 (end to end electronic), która jest swoistym następcą automatyki Vitotronic. Zapewnia ona bardzo dużą uniwersalność zastosowań kotła, idealnie dopasowując go do różnych układów i warunków pracy, jeszcze wyższy komfort cieplny i efektywność energetyczną. Świetnie sprawdza się przy sterowaniu obiegami niskotemperaturowymi.

Pod względem możliwości obsługi obiegów grzewczych, nowa automatyka E3 pozwala na sterowanie trzema niezależnymi obiegami grzewczymi w oparciu o jeden obieg bezpośredni oraz dwa obiegi z mieszaczem. Automatyka ta oparta jest również o trzy różne, niezależne od siebie tryby pracy.

Praca w funkcji termostatu
Pierwszy tryb pracy to praca w funkcji termostatu – dzięki tej funkcji regulator ma zdolność do obsługi jednego obiegu bezpośredniego. Jak wówczas działa urządzenie? Do kotła podłączany jest termostat pokojowy funkcjonujący na zasadzie włącz/wyłącz. Jednocześnie na kotle ustawiane są dwie niezależne temperatury zasilania: normalna oraz zredukowana. W momencie, gdy podawany jest sygnał pracy (w pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat, nie została jeszcze osiągnięta wymagana temperatura), kocioł zasila obieg temperaturą normalną. Natomiast, gdy wymagana temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta, termostat pokojowy obniża temperaturę na zasilaniu obiegu grzewczego – ale tylko do wartości temperatury zredukowanej. Zapobiega to wychłodzeniu układu, przez co wyeliminowany zostaje efekt bezwładności cieplnej systemu, np. ogrzewania podłogowego.

18Duża bezwładność ogrzewania płaszczyznowego jest przede wszystkim efektem dużej pojemności cieplnej układu. Przy klasycznym sterowaniu takim układem na zasadzie włącz/wyłącz mamy do czynienia z nadmiernym wychładzaniem obiegu grzewczego przez całkowite wyłączenie palnika kotła. W takim wypadku występuje zjawisko bezwładności układu, czyli stopniowe wychładzanie czynnika, którym wypełniona jest instalacja przekazująca ciepło do pomieszczenia. I chociaż spadek temperatury w pomieszczeniu powoduje włączenie kotła, to jednak wydłuża się czas osiągnięcia wymaganej wartości na zasilaniu obiegu, a tym samym czas podgrzewania pomieszczenia jest znacznie dłuższy niż w przypadku wygrzanego czynnika. Ze względu na dużą pojemność wodną ogrzewania płaszczyznowego czas podgrzewu wody w obiegu może wynieść nawet do dwóch godzin.

Rozwiązanie zaproponowane w kotle Vitodens serii 200 E3 minimalizuje opisane zjawisko przy sterowaniu obiegiem grzewczym. Funkcja pracy i kontroli utrzymywania temperatury zredukowanej w regulatorze E3 nie pozwala na wystudzenie danych pętli. Zapewnia to istotne korzyści, w tym uzyskanie komfortu cieplnego, jak i swoistą gwarancję osiągnięcia żądanej temperatury.

Niezależne strefy lub ogrzewanie mieszane
Przy zastosowaniu dwóch pozostałych trybów pracy możliwe jest: 

  • wydzielenie osobnych, niezależnych stref grzewczych budynku, np. podzielonych na kondygnacje, bądź 
  • zastosowanie systemu ogrzewania mieszanego, to znaczy: jeden obieg ogrzewania podłogowego, drugi obieg ogrzewania grzejnikowego. 

W pierwszym trybie, tzw. pracy stałotemperaturowej, ustawiane są trzy osobne temperatury zasilania: zredukowana, normalna oraz komfortowa. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ustawienia programów czasowych: na każdy dzień tygodnia przypadają cztery programy robocze. W zależności od ustawionego programu roboczego, kocioł będzie utrzymywał zadaną temperaturę oraz zapewniał najlepszy dla konkretnego użytkownika komfort cieplny.

19Praca pogodowa
Pełne możliwości sterowania oraz obsługi kotła Vitodens 200 E3 uzyskuje się przy pracy pogodowej. Do kotła należy podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej, który powinien być tak zlokalizowany, aby nie wpływały na niego czynniki zewnętrzne – w miejscu nienasłonecznionym, najlepiej od strony północnej, co ograniczy skoki temperatury związane z chwilowym działaniem promieni słonecznych bezpośrednio na czujnik.

Po podłączeniu czujnika zmienia się diametralnie sposób regulacji oraz sterowania kotła – z regulacji ilościowej na jakościową, czyli możliwe jest ustawienie tzw. krzywej grzewczej oraz jej modyfikowanie, zarówno poprzez zmianę kąta nachylenia krzywej, jak i jej poziomu. Krzywa grzewcza jest to parametr opisujący zmiany temperatury na zasilaniu danego obiegu grzewczego w odniesieniu do aktualnej temperatury zewnętrznej. Prawidłowa nastawa krzywej powoduje, że regulator kotła sam wie, jaka ma być temperatura wymagana na zasilaniu obiegu grzewczego. Będzie zatem dokładnie wiedział, do jakiej temperatury ma nagrzać czynnik, zarówno przy temperaturze zewnętrznej -20°C, jak i +20°C.

20Dzięki możliwości zmiany kąta nachylenia krzywej grzewczej oraz dodatkowo jej poziomu, automatyka kotła jest w stanie obsłużyć oraz dostosować się do każdego systemu ogrzewania, rozpoczynając od wysokotemperaturowego, a kończąc na najbardziej efektywnym pod względem sprawności ogrzewaniu niskotemperaturowym (podłogowym, płaszczyznowym). Poprawnie ustawione parametry krzywej czynią kocioł urządzeniem bezobsługowym. Należy jednak pamiętać, że każde urządzenie musi być poddawane okresowym przeglądom serwisowym, bo wydłuża to okres użytkowania instalacji, zapewniając jej bezpieczne i bezawaryjne działanie. Podczas przeglądu serwisant powinien skontrolować również nastawy krzywej grzewczej i dokonać ewentualnej korekty.

Zdalny nadzór
Praca pogodowa niesie za sobą kolejną korzyść w postaci zdalnego nadzoru nad kotłem. Najnowsze kotły Vitodens serii 200 mają zintegrowany, wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej. Aby z niej korzystać, wystarczy połączyć regulator z siecią bezprzewodową użytkownika i zainstalować aplikację ViCare. Program ten pozwala zdalnie sterować urządzeniem (np. przy wykorzystaniu smartfona), m.in. zmieniać wymaganą temperaturę czy programy robocze centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. Zdalnie można też ustawić program wakacyjny lub tryb podwyższonego komfortu. Użytkownik zyskuje również dostęp do danych diagnostycznych dotyczących pracy kotła: podgląd do szacunkowego zużycia gazu i energii elektrycznej oraz statusów pracy urządzenia, to znaczy aktualnej temperatury na obiegach grzewczych, godzin i statusów pracy palnika.

21Obieg z mieszaczem
W celu obsługi obiegu z mieszaczem potrzebne jest wyposażenie dodatkowe w postaci rozszerzenia zewnętrznego. Wyposażenie to komunikuje się z kotłem, korzystając z nowego, szybszego oraz bezpieczniejszego protokołu komunikacyjnego Plus-Bus. Do samych rozszerzeń podłącza się pompę obiegową, siłownik mieszacza oraz czujnik temperatury umieszczony na zasilaniu. Poprzez odczyt aktualnej temperatury zasilania, automatyka kotła jest w stanie w bardzo dokładny sposób regulować położenie siłownika mieszacza, a tym samym zapewnić taką temperaturę zasilającą dany obieg grzewczy, jaka wynika z ustawionych parametrów krzywej grzewczej.

Funkcjonalności te pozwalają niezależnie od siebie parametryzować obiegi grzewcze w różnych strefach danego budynku, co pozwala zapewnić użytkownikom pełny komfort grzewczy.

Przedstawione rozwiązania pokazują uniwersalność kotła Vitodens 200 E3, który może mieć zastosowanie praktycznie w każdej instalacji grzewczej w budynku. Zapewniają one wysoki komfort cieplny niezależnie od tego, czy w budynku zaprojektowano jedną, dwie, czy trzy strefy grzewcze. Również bez względu na wybrany przez użytkownika tryb pracy kotła, uzyskuje się najwyższą efektywność eksploatacji. Mobilna aplikacja ViCare daje z kolei możliwość sterowania instalacją oraz kontroli parametrów pracy z dowolnego miejsca. Dzięki takim rozwiązaniom użytkownik ma pewność, że uzyska najwyższy komfort pracy instalacji.22


 

pi