envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
1Jak wskazują dane z corocznego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2019 r. wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji.
W 2019 r. moc zainstalowana w źródłach PV wzrosła w Polsce o ok. 0,9 GW, co dało nam pod względem wielkości przyrostu mocy (na poziomie 5,5%) piąte miejsce wśród krajów UE. Według prognoz IEO, w br. utrzymamy tempo wzrostu i na koniec 2020 r. moc zainstalowana w PV może sięgnąć 2,5 GW. Obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

2Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma obecnie bardzo prosumencki, rozproszony charakter. Na koniec 2019 r. mikroinstalacje stanowiły ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w PV. Wynika to z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych. Funkcjonujący od roku program „Mój Prąd” oraz wieloletnie wsparcie unijne w ramach RPO są filarem trwałego rozwoju sektora prosumenckiego. Tylko w 2019 r. zainstalowano w Polsce 640 MW mocy w mikroinstalacjach PV, co oznacza prawie trzykrotny wzrost rok do roku, a już w pierwszym kwartale 2020 r. – mimo pandemii i spowolnienia gospodarczego – przyłączono kolejne ok. 300 MW mikroinstalacji. Według prognoz IEO, w następnych latach struktura polskiego rynku PV będzie się jednak szybko zmieniać w kierunku zrównoważenia udziału mikroinstalacji i farm PV.


3Rozwój rynku i przemysł PV
Wzrost rynku PV w Polsce jest (i będzie w najbliższych latach) szczególnie wyraźny w sektorze prosumentów oraz deweloperów farm. Spektakularne sukcesy branży nie powinny jednak prowadzić do przekonania, że fotowoltaika ma gwarancje sukcesu na zawsze. Pierwszym okresem próby mogą być lata 2023-2024, gdy obecne systemy wsparcia nie będą już działać. Konieczne są dodatkowe działania rządu – poza pakietami ożywienia gospodarczego, z których fotowoltaika nie korzystała, w tym przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE. Dodatkowe działania powinny prowadzić do ugruntowania pozycji branży na rynku energii, rozwoju innowacji i do eksportu urządzeń Made-in-Poland.
Globalna pandemia udowodniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Udział UE w światowej produkcji modułów PV spadł do poziomu 5-6%. Zdolności wytwórcze polskich producentów modułów PV, sięgające 500 MW/rok, stanowią 10% całkowitych europejskich zdolności produkcyjnych. Prognozowany szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii PV oraz zmniejszanie zależności od dostaw z zagranicy. Wyzwaniem stojącym przed branżą i administracją rządową jest tworzenie polityki przemysłowej (takiej, jaka tworzy się na poziomie UE), optymalne kształtowanie rynku krajowego, promocja eksportu polskich produktów PV oraz wsparcie dla strategicznych planów rozwojowych krajowych przedsiębiorstw. Dlatego IEO podjął inicjatywę na rzecz wzmocnienia partnerstwa administracji publicznej i integracji przemysłu PV, inicjując działania i współpracę w ramach „Przemysłowego Panelu PV”. Szereg firm z polskiego przemysłu fotowoltaicznego oraz z łańcucha dostaw (mocowań, kabli, akcesoriów itp.) dołączyło już lub deklaruje chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Sygnatariusze zadeklarowali m.in., że w latach 2021-2025 są w stanie 5-krotnie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, odpowiednio rozwinąć potencjał eksportowy (wkład w poprawę krajowego bilansu handlowego i konkurencyjności polskiej gospodarki) oraz stworzyć w całym łańcuchu dostaw nawet do 9 tys. miejsc pracy.

4Prognozy dla rynku PV
Prognoza IEO zakłada wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2020 r. głównie w segmencie mikroinstalacji. Następnie, w latach 2021-2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji i rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego na zrównoważony. Według scenariuszy Solar Power Europe z 2019 r., moc zainstalowana w Polsce w 2023 r. będzie wynosić 3,5-5 GW. IEO proponuje bardziej optymistyczny scenariusz.
! Według prognozy IEO, moc zainstalowana w PV w 2020 r. osiągnie 2,5 GW, a tempo przyrostu nowych mocy utrzyma się na takim poziomie jak w roku ubiegłym. W 2023 r. moc PV osiągnie 6,6 GW. Natomiast w 2025 r. całkowita moc zainstalowana może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że już wtedy przekroczy ona wartość założoną w KPEiK na 2030 r.

Pozytywne prognozy bezpośrednio potwierdzają także wiodące firmy z branży PV, które brały udział w badaniu rynku. Z analiz IEO wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju było dalsze zwiększenie zatrudnienia. 85% ankietowanych planuje też dalsze zwiększenie zdolności wykonawczych. Połowa firm zamierza wprowadzić do oferty innowacje, np. dachówki fotowoltaiczne lub magazyny energii. Tyle samo przedsiębiorstw zamierza rozszerzyć działalność firmy, np. oferując usługi eksploatacyjne. Producenci modułów będą systematycznie zwiększać zdolności produkcyjne już od 2020 r., wprowadzając kolejno nowe technologie, a w 2022 r. planowa jest budowa fabryki ogniw krzemowych i ogniw tandemowych w 2024 r. Pokazuje to, że mimo spowolnienia gospodarczego firmy z branży PV przygotowują się na dalszy rozwój rynku PV oraz mają ambitne plany wybiegające poza 2020 r.

Cały raport jest dostępny na: https://ieo.pl/pl/raporty


 

pi