envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


24Realizacja współczesnych, wielkomiejskich obiektów wciąż stawia przed nami nowe wyzwania. Oryginalność form architektonicznych trzeba umiejętnie powiązać z efektywnymi instalacjami obsługującymi budynek. Oczywiście, podstawą projektów są odnośne normy i wytyczne, ale w wielu przypadkach to nie wystarczy. Warto wówczas sięgnąć po nowoczesne rozwiązania specjalne i skorzystać z dodatkowej wiedzy renomowanych producentów.

23Wydawałoby się, że odnośnie zasad określania natężenia wód opadowych, które należy odprowadzić z dachu do kanalizacji, wiemy już wszystko. Tymczasem pojawiają się pytania, jak wyznaczyć efektywną powierzchnię odwadnianej płaszczyzny w przypadku dachów połączonych z zewnętrznymi ścianami wyższych kondygnacji tego samego lub sąsiedniego budynku.

Co na ten temat mówi norma?
W normie PN-EN 12056-3 zapisano, że na obszarach, gdzie do obliczania opadów deszczu bierze się pod uwagę wpływ wiatru, czyli tam, gdzie deszcz kierowany wiatrem na ścianę może spływać na dach, do efektywnej powierzchni dachu powinno się dodać 50% powierzchni ściany (punkt 4.3.4 normy). Kierowany wiatrem deszcz częściowo spływa z powierzchni pionowych na niżej położone dachy, a część wody deszczowej jest usuwana ze ściany budynku przez siłę wiatru. Dlatego też przyjęto (wg PN EN 12056-3), że dla pojedynczej, nieosłoniętej ściany pionowej (rys. 1) efektywna powierzchnia zlewni powinna być liczona jako połowa jej powierzchni, zgodnie z zależnością:25

W przypadku budynków wysokich przylegających do budynków niskich uwzględnienie wpływu wiatru na wielkość zlewni ma bardzo duże znaczenie. Dlatego też firma Geberit, na podstawie własnych doświadczeń, sformułowała kilka wskazówek dotyczących projektowania systemu podciśnieniowego Pluvia.

Wskazówki firmy Geberit do projektowania odwodnień
Na rys. 2 są pokazane dwa przylegające do siebie budynki o wysokości H = 50 m oraz H = 10 m. W tym przypadku efektywna powierzchnia zlewni dla ściany pionowej o wysokości 40 m (50 m – 10 m) wynosi:26

28Obliczeniowe natężenie deszczu spływającego z tej płaszczyzny, przy założeniu natężenia opadów atmosferycznych na poziomie 0,03 l/(s·m2) oraz współczynnika spływu C = 1,0 (brak retencji), wynosi:2927

Oznacza to, że przy opadzie trwającym 10 min dodatkowe 14 400 litrów, czyli 14,4 m3 wody znajdzie się na dachu, powodując czasowo, miejscowe przeciążenie jego konstrukcji. Sukcesywnie deszcz spływający ze ściany pionowej będzie zasilał wpusty W-1 oraz W-2 i w pewnym stopniu W-3 (rys. 1). Można przyjąć, że efektywna zlewnia dla pozostałych wpustów: od W-4 do W-8, nie zostanie zwiększona.

! Oczywiście, sytuacja ta będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy dana ściana będzie wyeksponowana na działanie wiatru. Inny jego kierunek spowoduje, że nie będzie dodatkowej zlewni z tej ściany pionowej.

Projektujmy dwie oddzielne sekcje. Zmienna wydajność wpustów W-1, W-2 i W-3 nie pozwala na zaprojektowanie jednego układu instalacji podciśnieniowej Pluvia odprowadzającej wody opadowe ze wszystkich wpustów. W tym przypadku można zaprojektować dwie oddzielne sekcje (piony):

  • jedną, odprowadzającą wody opadowe zlewni dla wpustów od W-4 do W-8,
  • drugą, odprowadzającą wody opadowe zlewni dla wpustów W-1, W-2 i W-3 oraz z efektywnej powierzchni zlewni, jaką jest ściana pionowa.30

Kierunek wiatru ma charakter losowy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy i jak długo dana ściana będzie wyeksponowana na jego działanie. W rzeczywistości może się okazać, że deszcz będzie padał jedynie na dach płaski i natężenie opadów będzie zależało tylko od efektywnej powierzchni tego dachu bez dodatkowej zlewni. Rozwiązanie to skutkuje znacznym przewymiarowaniem drugiej instalacji i przy zmianie kierunku wiatru może spowodować, że podstawowe wymagania stawiane w warunkach obliczeniowych systemowi podciśnieniowemu Pluvia (min. prędkość przepływu, min. wypełnienie przewodów) nie będą zachowane.

31! Firma Geberit zaleca, aby sekcji zbierających wody opadowe ze ścian pionowych nie łączyć z innymi sekcjami odwadniającymi dach płaski.

Niezależna sekcja wpustów u podstawy ściany pionowej. Zalecane przez Geberit rozwiązanie przedstawia rys. 3. Na dachu płaskim niższego budynku, u podstawy ściany pionowej, z której następować będzie zlewanie wód opadowych, należy wykonać pas (o szerokości np. 2 m) ze spadkami wyprofilowanymi w sposób umożliwiający odbiór wody przez wpusty dachowe Wść–1 i Wść–2. Wpusty te będą stanowiły niezależną sekcję (pion) odprowadzającą wody opadowe spływające ze ściany pionowej. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana kierunku wiatru spowoduje, że instalacja ta nie będzie dobrze funkcjonowała. W tej sytuacji wymagane są wzmożone prace konserwacyjne.

Druga sekcja (pion), zwymiarowana w oparciu o powierzchnię dachu płaskiego, powinna odprowadzać wody opadowe z wpustów od W-1 do W-8 (rys. 3). Oba systemy mogą być ze sobą połączone dopiero po stronie instalacji konwencjonalnej (grawitacyjnej).
Warto też pamiętać, że łączenie sekcji zbierających wody opadowe ze ścian pionowych o różnej ekspozycji między sobą i z sekcjami odwadniającymi dach płaski (rys. 4) nie jest zalecane.

32! Chociaż w trakcie projektowania instalacji odwodnienia dachu z reguły nie uwzględniamy wpływu wiatru, to jednak wskazane jest, aby w przypadku ścian pionowych każdorazowo sprawdzić efektywną powierzchnię tych zlewni i po konsultacjach z innymi branżami (architekt, konstruktor) indywidualnie dla każdego przypadku podjąć decyzję o uwzględnieniu dodatkowej zlewni.


 

pi