envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementPrawo i finanse

W kwestiach spornych dotyczących realizacji zamówień publicznych podwykonawcy często bywali dyskryminowani. Wynikało to głównie z nieścisłości prawnych oraz braku odpowiednich regulacji, w tym dostosowania ich do realiów. Ostatnie zmiany w Prawie zamówień publicznych (PZP) powinny znacząco poprawić sytuację licznych firm podwykonawczych.

Udział firm instalacyjnych w przetargach publicznych to dla wielu z nich wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć, chcąc istnieć na rynku. Dzięki kolejnym nowelizacjom przepisy dotyczące zamówień publicznych stają się jednak coraz bardziej klarowne. Spróbujmy przywołać te z nich, które dotyczą szczególnie ważnych zagadnień.

W praktyce działania Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego często występuje kwestia dopuszczenia do zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym. Uczestnicy procesu budowlanego, producenci wyrobów budowlanych, ich importerzy lub dystrybutorzy niejednokrotnie na piśmie lub telefonicznie występują do organów nadzoru budowlanego różnych szczebli z prośbą o wydanie opinii, ustosunkowanie się, czy też dopuszczenie do zastosowania wyrobu budowlanego w określonym obiekcie budowlanym.

Przemysław Gogojewicz

 

W praktyce życia gospodarczego instalatorzy bardzo często mają do czynienia z wykonywaniem różnego rodzaju czynności, które śmiało można określić robotami budowlanymi. Czym są roboty budowlane i jakie następują zależności pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami uczestniczącymi w procesie o wykonywanie robót budowlanych zależy zawsze od specyfikacji umowy zawartej pomiędzy obydwoma stronami.

Przemysław Gogojewicz

 

     Rozwój umów jest jednym z głównych źródeł wzrostu relacji gospodarczych, w których uczestniczą przedsiębiorcy sektora instalacyjnego. Mogą oni wybierać między umowami określonymi ustawowo oraz umowami, których treść powstaje dzięki inwencji samych stron do skonstruowania nowego stosunku prawnego.

Przemysław Gogojewicz

Powszechnie przyjmuje się , że sporządzanie umów z wykonawcami i podwykonawcami kooperującymi, bądź firmami instalacyjnymi, nie jest zagadnieniem łatwym. Trudność prawa przejawia się w spójnym połączeniu jego wszystkich elementów. I tak również jest w przypadku wszelkiego rodzaju umów.

Umowa, inaczej kontrakt pochodzi z łaciny contractus i oznacza – w prawie cywilnym, zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny, polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, tak zwany konsens, zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli.

 

Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. W polskim prawie cywilnym reguluje je podgałąź prawa cywilnego zwana prawem zobowiązań, której zasadniczy zrąb znajduje się w księdze trzeciej kodeksu cywilnego. Księga zawiera zarówno przepisy regulujące kwestie wspólne dla wszystkich umów – związane z ich zawarciem, ważnością, wykonywaniem itp. – jak i przepisy regulujące konkretne typy umów, najczęściej spotykane w obrocie prawnym. Oprócz umów regulowanych przez prawo zobowiązań, jest również kilka typów umów regulowanych przez inne podgałęzie prawa cywilnego – prawo rzeczowe (np. umowa o zniesienie współwłasności, umowa o ustanowienie wieczystego użytkowania).

 

Autor: Przemysław Gogojewicz

Produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przebiega przy użyciu małych elektrowni fotowoltaicznych, zwanych też systemami fotowoltaicznymi, Jak wskazuje literatura przedmiotu, systemy te mogą być autonomiczne (wyspowe) lub przyłączone do sieci elektroenergetycznej.

 

Najważniejszym elementem tych systemów są panele fotowoltaiczne, które składają się z ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne są to półprzewodnikowe elementy, w których następuje bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Każdy panel składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą elektrycznie w sposób szeregowy, zamkniętych w jednej obudowie i osłoniętych warstwami szczelnie chroniącymi przed warunkami atmosferycznymi.


 

pi