envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementPrawo i finanse

clause-684509 960 720Praca na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą może być świadczona na różnych podstawach prawnych – w ramach umowy o pracę czy w oparciu o niepracownicze formy cywilnoprawnego zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenie). Wszelkie szkody w mieniu osoby trzeciej powstałe przy wykonywaniu pracy przez naszego pracownika będą naprawione w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.

PrawoKażda szeroko rozumiana inwestycja budowlana pociąga za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza prawnego. Jeśli chcemy budować dom jednorodzinny, budynek wielomieszkaniowy, dokonać jego modernizacji czy remontu musimy dysponować stosownymi dokumentami – decyzją o pozwoleniu na budowę, etc. Ale kiedy i na jaką inwestycję potrzebujemy odpowiedniego dokumentu? Kiedy nasze działania są zgodne z prawem?

money-367973 640W województwie mazowieckim ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach realizacji Działania 3.3. „Innowacje w MŚP”.

stępnień1aSpółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS-y, dzięki krajowemu i unijnemu wsparciu finansowemu, coraz częściej decydują się na stosowanie proekologicznych rozwiązań w zarządzanych przez siebie budynkach. Technologie te, nie tylko pomagają chronić środowisko, ale też są opłacalne ze względów ekonomicznych. Podnoszą komfort mieszkańców, obniżają koszty eksploatacji. Warto zatem przyjrzeć się, gdzie i na jakie cele aktualnie można ubiegać się o pieniądze na działania służące środowisku.

stępnień2Każdy przedsiębiorca może spotkać się z opóźnieniem w płatnościach realizowanych przez swoich kontrahentów. Jak wówczas działać i jakie podjąć środki, ale przede wszystkim, czy można skutecznie zwalczyć opóźnienie w zapłacie za usługę? Ustawodawca daje nam instrument jakim jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – jak ona działa i czy jest skuteczna?

spółkaKontynuując rozpoczęty w PI 8/2016 temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjrzyjmy się zasadom działania takiej spółki oraz zakresowi jej odpowiedzialności. Odpowiedzmy też na pytanie, jak szerokie uprawnienia mają organy spółki do podejmowania decyzji dotyczących jej działalności i rozwoju.

prawoSpółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu największych przedsiębiorstw gospodarczych na rynku. W spółce kapitałowej najważniejszym elementem jest jej majątek (kapitał). Kapitałowy charakter spółki kładzie silny nacisk na połączenie kapitałów wspólników, w oparciu o które spółka prowadzi swoją działalność. Skład osobowy spółki kapitałowej stoi już na drugim miejscu.


 

pi