envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa











7W styczniu 2017 r., wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o wyrobach budowanych, producenci wyrobów z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej stanęli przed nowym wyzwaniem związanym ze znakowaniem tych wyrobów znakiem budowlanym.

Do końca tego roku producenci przewodów wentylacyjnych, nawiewników i wywiewników, przepustnic i innych wyrobów służących do rozprowadzania i rozdziału powietrza powinni przygotować się do znakowania, które będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r. W tym celu konieczne jest sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych, co wiąże się m.in. z przeprowadzeniem badań wyrobów, a w przypadku większości wyrobów do wentylacji i klimatyzacji, również z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

Obowiązkowi znakowania znakiem budowlanym podlegają wyroby do wentylacji i klimatyzacji wymienione w grupie 36 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [1]. Są to wyroby do rozprowadzania i rozdziału powietrza oraz pustaki wentylacyjne. Z obowiązku znakowania zostały wyłączone wyroby, które są stosowane wyłącznie do procesów przemysłowych. Jednocześnie należy pamiętać, że znak budowlany dotyczy tych wyrobów budowlanych, które są wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, a nie zostały oznakowane CE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/011 – tzw. CPR [2].

Co oznacza znak budowlany?
Umieszczony na wyrobie znak budowlany oznacza, że jego producent, przed przekazaniem wyrobu na rynek, dokonał oceny zasadniczych charakterystyk wyrobu i sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych. Zasadnicze charakterystyki wyrobu to te cechy wyrobu budowlanego, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekt budowlany, w którym wyrób będzie stosowany. Do dokonania oceny potrzebna jest specyfikacja techniczna – Polska Norma wyrobu albo Krajowa Ocena Techniczna – określająca, jakie zasadnicze charakterystyki podlegają ocenie oraz metody ich oceny. Wyniki oceny, czyli właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażone jako poziom (wartość), klasa lub w sposób opisowy, producent wpisuje do krajowej deklaracji, której kopię obowiązany jest udostępniać na rynku wraz z wyrobem.

Krajowa Ocena Techniczna
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], Krajowe Oceny Techniczne (KOT) są wydawane dla wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, dla których nie można dokonać oceny wyrobu zgodnie z Polską Normą wyrobu. Przepis określa trzy przesłanki, w przypadku których może być wydana Krajowa Ocena Techniczna:

  • gdy wyrób jest nieobjęty zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
  • gdy w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, albo
  • gdy Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. 

! KOT są wydawane przez właściwe dla danej grupy wyrobów jednostki oceny technicznej lub krajowe jednostki oceny technicznej. W trakcie postępowania o wydanie KOT jednostka określa zasadnicze charakterystyki wyrobu i ocenia ich właściwości użytkowe na podstawie m.in. wyników badań i dokumentacji technicznej. Ocenione w KOT właściwości powinny być podane przez producenta w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

W przypadku większości wyrobów do wentylacji i klimatyzacji wymienionych w grupie 36 nie istnieją Polskie Normy wyrobu pozwalające na ich ocenę, dlatego konieczne jest uzyskanie dla nich Krajowych Ocen Technicznych. Jednostką upoważnioną do wydawania KOT dla wyrobów z grupy 36 jest Instytut Techniki Budowlanej (ITB). 

(...)

Więcej o tym, jak uzyskać KOT dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji w „PI” 1-2/2020.


 

pi