envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa1 10Ponad 30 ekspertów debatowało w Ministerstwie Klimatu nad rekomendacjami do pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR, który będzie narzędziem do negocjacji Green Deal i przedstawienia polskich rekomendacji dot. ekologii w Unii Europejskiej. Wspólne wnioski? ‒ Potrzeba edukacji ekologicznej, zmniejszenie śladu węglowego, zmiany systemowe, biznes neutralny klimatycznie, skupienie na samorządach i problemach lokalnych oraz przedstawienie polskich planów transformacji energetycznej na szczeblu unijnym.

Ponad podziałami
Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR to nowoczesny serwis, który skupia w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Publikowane treści przygotowane są ponad podziałami politycznymi, społecznymi czy biznesowymi.

Celem jest wyeksponowanie polskich działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2 . Raport ma służyć jako narzędzie soft power do przedstawiania polskich racji w rozmowach na temat New Green Deal z europejskimi partnerami.

Raport klimatyczny uwzględnia wnioski zgłaszane przez przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Będzie na bieżąco aktualizowany i prowadzony w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Publikacja odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Potrzeba szerokiej dyskusji, edukacji i nowoczesna formuła
Polski Multimedialny Raport Klimatyczny to szansa na dotarcie do wszystkich Polaków z przekazem na temat konieczności podnoszenia jakości życia w naszym kraju poprzez poprawę jakości powietrza, gospodarki wodnej, lepsze zagospodarowanie odpadami, ewolucje naszego systemu energetycznego. Wielka misja, która będzie dobra wizytówką polskiej pracy na rzecz ekologii – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu [VIDEO: https://youtu.be/N1z_KmQOsCE].

Zdaniem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnejRaport to bardzo ważny element programowania nowej perspektywy finansowej. Dużo środków w ramach funduszy europejskich przeznacza się na aktywności związane z działaniami klimatycznymi, poprawą środowiska, transformacją energetyczną i klimatyczną. Równocześnie trzeba pamiętać, że Polska jest w szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o miks energetyczny. Te działania, które są współfinansowane ze środków UE będą skierowane na kwestie związane z poprawą jakości powietrza, retencji wody, transport i innowacyjne rozwiązania w tych obszarach [VIDEO: https://youtu.be/pqWWInvpX7M].

Istnieje potrzeba przeniesienia dyskusji o czekających Polskę wyzwaniach zarówno na szczebel lokalny, jak i europejski. Tylko takie szerokie podejście w połączeniu z innowacyjną formułą pozwoli skutecznie zmierzyć się z kryzysem ekologicznym. Polski Multimedialny Raport Klimatyczny to narzędzie soft power w perspektywie negocjacji New Green Deal – mówił Artur Beck, współorganizator TOGETAIR i założyciel Fundacji Pozytywnych Idei.

‒ Przygotowywany raport klimatyczny nie będzie opasłym tomiszczem z setkami kartek. Będzie to hybryda multimedialna osadzona na stronie internetowej. Będą tam nie tylko teksty, ale również materiały wideo, wykresy, infografiki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Będziemy wskazywali problemy i ich źródła, ale również pochwalimy się tym, co robimy dobrze, bo polska droga do ekologii jest warta promocji. Podchodzimy do tematu bardzo poważnie i chcemy pokazać, co należy zrobić, by dojść do neutralności klimatycznej, czy spełniać unijne normy – zapowiedziała Agata Śmieja, prezes Fundacji  Czyste Powietrze i pomysłodawczyni TOGETAIR.

Z kolei Michał Gwardys, prezes stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR, podkreślił rolę patriotycznego podejścia do ekologii. ‒ Unijni partnerzy Polski powinni wiedzieć, że Polacy chcą żyć w czystej Europie, jednak odpowiedzialnością polskiego rządu jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w taki sposób, by jak najlepiej służyła polskiemu społeczeństwu. Cieszę się z obecności biznesu państwowego w TOGETAIR. Polskie spółki Skarbu Państwa to cenne aktywa, które mądrze zarządzane będą prowadzić Polskę w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalając kolejnym pokoleniom Polaków żyć w czystszej, piękniejszej ojczyźnie.

Tematyka raportu
Tematyka raportu opiera się na najważniejszych tezach i rekomendacjach, płynących z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Pozwala to wspólnie wyznaczać standardy dbania o ekologię w Polsce. Wątki tematyczne zostały podzielone na cztery żywioły (ogień, woda, ziemia, powietrze), uzupełnione o piątą kluczową kategorię (człowiek). Bazując na tym podziale, raport został złożony z pięciu głównych części, które będą pogłębiane w poszczególnych rozdziałach.

‒ Świadome społeczeństwo nie tylko ma wiedzę, by dokonywać mądrzejszych wyborów konsumenckich, ale też lepiej rozumie skomplikowane zależności gospodarczo-ekologiczne, co pozwoli z większą rezerwą podchodzić do populistycznych haseł i uproszczonych rozwiązań dla złożonych problemów ‒ zwrócił uwagę Jakub Pawłowski, dyrektor programowy TOGETAIR. ‒ Raport TOGETAIR to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii. Kompendium wiedzy o najważniejszych trendach, które będą kształtować polską politykę klimatyczną w najbliższych latach. Podsumowanie Szczytu Klimatycznego, w którym nie tylko uwzględniamy wypracowane w trakcie wydarzenia rekomendacje, ale też wybiegamy wprzód, nieustannie rozszerzając i pogłębiając kolejne strategie, plany i postulaty.

Neutralność klimatyczna Polski
W Ministerstwie Klimatu po raz drugi odbyło się spotkanie Rady Programowej TOGETAIR, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, administracji, świata nauki, samorządów, dużego i małego biznesu oraz organizacji pozarządowych (https://togetair.eu/rada-programowa). Michał Kurtyka, minister klimatu, zwrócił uwagę, że jednym z wątków podnoszonych na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR było dotarcie z programem "Czyste Powietrze" do osób mniej zamożnych.
Skierowaliśmy odpowiednie przepisy do Sejmu, które pomogą dotrzeć do tych najuboższych za pośrednictwem gmin i proponują podwyższony poziom finansowania. Przepisy te wchodzą w życie 1 października br. ‒ mówił Kurtyka i dodał, że celom polskiej polityki klimatycznej służą również takie programy jak "Mój prąd" czy "Moja woda”. ‒ Jeśli chodzi o „Mój prąd” to z miesiąca na miesiąc bijemy kolejne rekordy jeśli chodzi o liczbę wniosków na dotację do dofinansowania fotowoltaiki. Z kolei budżet „Mojej wody”, która ruszyła 1 lipca br. został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy – dodał minister klimatu.

Z kolei Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, przypomniała, że w nowej perspektywie środki z polityki spójności Polska przeznaczy na wsparcie realizacji celów rozwojowych kraju. Działania będą się wpisywać zarówno w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i w jasno określone cele Komisji Europejskiej.

My, jako Polska podkreślamy, jak ważna jest ochrona klimatu i transformacja energetyczna, ale jednocześnie przedstawiamy nasze argumenty, wskazując, jak specyficznym jest nasz kraj jeśli chodzi o miks energetyczny, który opiera się na węglu. Polska startuje z zupełnie innego poziomu niż inne państwa członkowskie UE. Dlatego te kwestie muszą być brane pod uwagę, kiedy rozmawiamy o wyznaczaniu poszczególnych celów, poziomów – deklarowała minister funduszy i polityki regionalnej.

Edukacja ekologiczna i cele na przyszłość
Podczas spotkania omówiono również rekomendacje wypracowane w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020. Główne cele to:

  • potrzeba kontynuacji edukacji ekologicznej mieszkańców i dialogu wszystkich uczestników rynku;
  • ekologia w regionalnej optyce ‒ skupienie na samorządach i problemach lokalnych; 
  • przedstawienie polskich planów, uwarunkowań i wyzwań związanych z transformacją energetyczną na szczeblu UE;
  • zachęcenie i wspieranie biznesu na drodze do neutralności klimatycznej;
  • indywidualne działania mają sens, ale potrzebna jest też systemowa zmiana;
  • konieczność zmniejszenia śladu węglowego. 

Uczestnicy i organizatorzy wydarzenia byli zgodni, że kluczowa jest edukacja mieszkańców nt. najważniejszych zagadnień dotyczących zmian klimatu, ale do zrobienia jest dużo więcej.

Agata Śmieja wyjaśniła, że każde województwo ma swoją specyfikę i uwarunkowania, które mogą sprzyjać lub blokować niezbędne zmiany w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności.

Rola regionów w kształtowaniu proekologicznej polityki będzie jeszcze większa w nadchodzących latach, co dostrzegła też Bruksela, przygotowując dodatkowe wsparcie dla samorządów w ramach Nowego Zielonego Ładu – podkreśliła Agata Śmieja, prezes fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni TOGETAIR. Dodała, że nowe rozdanie unijnych funduszy i większa odpowiedzialność przerzucona na barki samorządów to zarówno niepowtarzalna szansa, jak i duże wyzwanie. – Dlatego konieczne będzie odpowiednie określenie lokalnych problemów i ustalenie priorytetów na najbliższe lata – wskazała.

Natomiast Michał Gwardys, prezes stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR, zwrócił uwagę, że należy znaleźć rozwiązania minimalizujące koszty, które z powodu nieuchronnej restrukturyzacji poniesie polski przemysł i wypracować drogę sprzyjającą rozwojowi rodzimych, innowacyjnych firm.
O powodzeniu tych planów zadecyduje nie tylko wola i pomysły administracji centralnej, ale również odpowiednie i skuteczne przedstawienie tych planów w trakcie przyszłych negocjacji w UE – dodał Gwardys.

Przed nami
Druga edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaplanowana jest na kwiecień 2021 roku, natomiast pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR ujrzy światło dzienne w I kwartale przyszłego roku. Organizatorzy to Fundacja Czyste Powietrze, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski oraz Fundacja Pozytywnych Idei, a producentem wydarzenia jest CreativeHarder Group.


 

pi