envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementNarzędzia

46Pytanie: Czy dla nowo wznoszonych budynków wymagane jest spełnienie tylko całkowitego maksymalnego wskaźnika EP, czy również poszczególnych wartości cząstkowych?
Odpowiada: dr inż. Michał Strzeszewski – Dyrektor ds. badań i rozwoju SANKOM Sp. z o.o., współautor programu Audytor OZC

Najkrócej rzecz ujmując: wystarczy, że wartość wskaźnika EP dla budynku nowo wznoszonego nie przekroczy określonej wartości maksymalnej. Natomiast nie jest wymagane oddzielne nieprzekraczanie wartości cząstkowych.

Pytanie: Dlaczego w programie Audytor OZC pojawiła się opcja WT 2018?

Odpowiada:
dr inż. Michał Strzeszewski – Dyrektor ds. badań i rozwoju SANKOM Sp. z o.o., współautor programu Audytor OZC 45

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] wprowadziło nowe wymagania w zakresie energooszczędności. Przy czym podano od razu trzy wersje wymagań – obowiązujące odpowiednio od 1 stycznia 2014, 2017 i 2021. Takie podejście stanowi swego rodzaju „mapę drogową" i przy założeniu jej niezmienności może ułatwić branży przygotowanie się do coraz ostrzejszych wymagań.
Rozporządzenie z 14 listopada 2017 r. [4] przyniosło pewną zmianę w tym zakresie. Zmiana ta wydaje się stosunkowo niewielka, jednak sprawia, że w wielu przypadkach inna jest maksymalna wartość wskaźnika EP (nieodnawialnej energii pierwotnej). Mianowicie, przy pozostawieniu dotychczasowych wzorów, zmieniono definicje wielkości Af i Af, C. We wcześniejszej wersji rozporządzenia były to powierzchnie użytkowe budynku (odpowiednio ogrzewana i chłodzona), natomiast od 1 stycznia 2018 r. jest to powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze (tabela 1.).
46Ww. zmiana wpływa po pierwsze na sposób uśredniania maksymalnego wskaźnika EP dla budynku (po zmianie jest to średnia ważona po powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza), a po drugie na cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, które są proporcjonalne do stosunku Af,C do Af. Natomiast nie zmieniły się wymagania w zakresie izolacyjności budynku (Umax).
Zmiana ta wydaje się być pozytywna, ponieważ po pierwsze z energetycznego punktu widzenia powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze jest znacznie bardziej miarodajna niż powierzchnia użytkowa, a po drugie – sposób ustalania maksymalnej wartości wskaźnika EP staje się spójny z metodyką obliczania tego wskaźnika, w której od 2015 r. wykorzystywane są powierzchnie pomieszczeń o regulowanej temperaturze [3].
W związku z tym wymagania „Warunków technicznych" w zakresie wskaźnika EP, obowiązujące od roku 2018, różnią się od tych z roku 2017. Dlatego w programie Audytor  [1] dodano opcję WT 2018. Należy ją wybrać w Danych ogólnych w zakładce Podstawowe dane, aby program Audytor OZC sprawdzał wymagania dotyczące wskaźnika EP obowiązujące od 2018 r. (rys. 1.).
Przy okazji warto zauważyć, że w rozporządzeniu [4] przyspieszono o jeden dzień obowiązywanie „Warunków technicznych" przewidzianych na przełom lat 2020 i 2021 – mają one obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. zamiast od 1 stycznia 2021 r. Mimo że wymagania te zaczną formalnie obowiązywać już w Sylwestra roku 2020, w programie Audytor OZC zdecydowano się wciąż określać je jako WT 2021. Takie rozwiązanie wydaje się być czytelniejsze dla użytkowników. Poza tym, w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością, wymagania te mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. – tu nie było zmiany. W przypadku budynków tego typu należy wybrać opcję WT 2021 już odpowiednio wcześniej.
W rozporządzeniu [4] poprawiono również samo sformułowanie wymagań maksymalnego wskaźnika EP. We wcześniejszym rozporządzeniu [2] niefortunnie użyto słowa „maksymalny" w określeniu „cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP", w związku z tym niektóre osoby były przekonane, że konieczne jest nie tylko spełnienie wymagania dotyczącego
całkowitego maksymalnego wskaźnika EP, ale również nieprzekroczenie osobno każdej wartości cząstkowej – czyli oddzielnie na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, oddzielnie na potrzeby chłodzenia i oddzielnie na potrzeby oświetlenia. Obecne sformułowanie nie pozostawia już najmniejszych wątpliwości, że wystarczy spełnić tylko wymaganie całkowitego wskaźnika EP.
W związku z ww. korektą sformułowania w rozporządzeniu, w programie Audytor OZC nie było potrzeby wprowadzać jakichkolwiek zmian, ponieważ Autorzy programu po dokładnej analizie zapisów wcześniejszego rozporządzenia nie podzielali przekonania o konieczności spełnienia wymagań cząstkowych.

Literatura:
[1] Wereszczyński P., Strzeszewski M. et al.: Audytor OZC 6.9 Pro. Program wspomagający obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku oraz sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą oraz wyznaczanie świadectw energetycznych. Podręcznik użytkownika. SANKOM Sp. z o.o. (Podręcznik można pobrać ze strony www.sankom.pl). Warszawa, 2018.
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).

42Pytanie: Dlaczego w przesłanym pliku program Audytor OZC zalicza powierzchnię użytkową pokoi i łazienek do powierzchni użytkowej usług (PUU), a nie do powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)?

Odpowiada:
dr inż. Michał Strzeszewski – Dyrektor ds. badań i rozwoju SANKOM Sp. z o.o., współautor programu Audytor OZC.

34

BIM to termin, który coraz częściej pojawia się w rozmowach o przyszłości branży projektowo budowlanej na świecie, choć pierwszy raz usłyszano o nim dopiero w latach 2002/2003. Dla osób, które do tej pory wykonywały projekty za pomocą programów CAD 2D, będzie lub nawet już jest najbardziej radykalną i fascynującą rewolucją w tworzeniu rysunków projektowych. Podnosi on zdecydowanie wymagania wobec projektanta, ponieważ pozwala na etapie projektu stworzyć realistyczny model budynku, zawierający szereg jego elementów. Model umożliwia symulowanie wielu rozwiązań i daje możliwość przeprowadzania ich analizy.

Zabudowy rys. 1Firma posiadająca samochód ze specjalistyczną zabudową i oklejony własnymi reklamami wzbudza zaufanie klientów. Co więcej, korzystanie z samochodu wyposażonego w specjalistyczną zabudowę skraca czas wykonania usługi.

bimKoncepcja BIM, jako projektowanie wielobranżowe przy wykorzystaniu inteligentnego, wirtualnego budynku, jest jedną z największych technologicznych innowacji ostatniej dekady. Nie tylko w zakresie projektowania, ale całej inwestycji. W najbliższej przyszłości prawdopodobnie stanie się powszechnym narzędziem projektowym na świecie.

Zaciskarka Pressgun 5 fi rmy ViegaProducenci systemów instalacyjnych i producenci narzędzi wprowadzają na rynek wiele rozwiązań mających wspomagać pracę instalatorów. Śledzenie nowości w tej niezwykle szybko rozwijającej się dziedzinie to wyzwanie dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się instalacjami. Jednak czas i pieniądze zainwestowane w pozyskanie dobrych narzędzi i naukę ich obsługi z pewnością zwrócą się z nawiązką.


 

pi