envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Prawo i finanse

20Są sytuacje, w których nie można stawić się osobiście w urzędzie, sądzie albo dokonać jakiejś czynności. Wówczas warto ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu załatwi sprawę. Pełnomocnictwo to inaczej jednostronne oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Podstawowym źródłem wiedzy o pełnomocnictwie jest Kodeks cywilny.

50Często dzieje się tak, że strona przegrywa sprawę w sądzie pomimo tego, że ma rację. Powód jest prosty – swoich racji nie udowodniła przed sądem. W konstrukcji procesu cywilnego obowiązuje zasada, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z niego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że powód składając pozew powinien udowodnić fakty, które świadczą o zasadności powództwa. Jeśli tego w procesie nie udowodni, sąd oddali powództwo w całości lub w nieudowodnionej części. Pozwany natomiast, zaprzeczając powództwu, powinien wykazać, że jest ono nieuzasadnione – nie należy się powodowi w lub należy się, ale w innej wysokości.

81W postępowaniu egzekucyjnym funkcjonują w sposób niezależny od siebie różne środki ochrony prawnej, z których można swobodnie korzystać. Ważne jest tylko umiejętne korzystanie z tych środków, adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy (funkcjonariusz publiczny) działający przy sądzie rejonowym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności, z którego wynika roszczenie wierzyciela.

23Otrzymanie odpisu pozwu z sądu wiąże się z wieloma pytaniami – czy powód może skierować sprawę do sądu, czy muszę spełnić roszczenie opisane w pozwie, jaki sąd ma rozpoznać sprawę, kiedy i jakie wnioski dowodowe zgłosić, kto i co musi w procesie udowodnić i najważniejsze – czy wygram czy przegram proces?

46Polscy menedżerowie, a w przypadku małych firm także ich właściciele, mają problem z delegowaniem zadań. Z jednej strony narzekają na przeciążenie obowiązkami, ale z drugiej – często nawet nie próbują podzielić się zadaniami z pracownikami.

Jeśli zapytamy menedżerów, czy chcieliby pracować mniej, przekazując część obowiązków pracownikom, większość z nich odpowie zdecydowanie: „tak". A jednak, w praktyce, delegowanie zadań okazuje się bardzo trudne. Często po prostu łatwiej jest poświęcić własny czas na dodatkową pracę, niż kogoś przyuczać, wymagać i rozliczać z poprawnego wykonania zadań.

60Kontynuujemy temat prawa pracy i kwestii związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Ostatnio przedstawiliśmy zasady prawa pracy oraz jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Teraz – przydatne informacje o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę (z winy pracownika), jak i pracownika (z winy pracodawcy), a także z powodu innych, określonych w kodeksie pracy zdarzeń.

Oprócz opisanego w PI 6/2017 rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia, z winy pracownika lub pracodawcy oraz w związku z zaistnieniem określonych w kodeksie zdarzeń. Oczywiście każde wypowiedzenie należy złożyć na piśmie.

Kończąc cykl „Prawo pracy w pigułce", przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopu, dni wolnych oraz zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika. Poprzednio opisaliśmy m.in. kwestie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Jedną z naczelnych zasad prawa pracy jest zagwarantowanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Chociaż w żadnym przepisie prawa nie znajdujemy definicji pojęcia „wynagrodzenie za pracę" ustawodawca jako pierwszą i najważniejszą przesłankę w ustalaniu wynagrodzenia wskazuje, że musi być ono godziwe („PI" 6/2017). Ponadto, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie pracownika jest zatem zindywidualizowane zależnie od rodzaju i jakości świadczonej na rzecz pracodawcy pracy.


 

pi