envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement15W systemach podciśnieniowych odwadniających dachy płaskie przewody z założenia całkowicie wypełniają się wodą, co w efekcie pozwala na bardzo szybkie usunięcie jej z dachu prowadzonymi bez spadku przewodami o małych średnicach. To rozwiązanie jest bardzo wygodne dla projektantów i użytkowników budynku, gdyż pozwala zaoszczędzić sporo przestrzeni pod stropem. Jednak pracy instalacji towarzyszy hałas. Powstaje pytanie: jak zminimalizować poziom hałasu?

Niezwykle duża wydajność systemu podciśnieniowego, w połączeniu z małymi średnicami przewodów, oznacza duże prędkości przepływu, co powoduje, że poziom hałasu od instalacji podciśnieniowej jest nieco wyższy niż w przypadku konwencjonalnego systemu odwodnienia dachu. Hałas wynika również z charakterystyki pracy systemu podciśnieniowego, ponieważ jest to instalacja pracująca dynamicznie (rys. 1).16 Najwyższy poziom hałasu generuje instalacja częściowo wypełniona, a jego poziom zależy od wielu czynników, między innymi od średnic przewodów i wielkości przepływu. Z badań wynika, że średnia wartość zmierzona u źródła (nieosłonięte przewody) może wynosić nawet 70 dB.

! W budynkach, których nie dotyczą wymagania ochrony przed hałasem, takich jak centra handlowe czy magazyny, system podciśnieniowy może być stosowany bez ograniczeń. Gdy takie wymagania istnieją, należy przewidzieć odpowiednie środki ochrony przed hałasem. Warto też przypomnieć, że w przypadku instalacji sanitarnych mówimy o dwóch rodzajach hałasu: o hałasie powietrznym i materiałowym.

17Jak zmniejszyć skalę problemu?
Przede wszystkim, jeśli to możliwe, należy minimalizować ilość źródeł hałasu. Dotyczy to w szczególności budynków mieszkalnych. Jeśli zdecydowano się na odwodnienie dachu systemem podciśnieniowym, nie należy wprowadzać przewodów do pomieszczeń mieszkalnych, a konstrukcja dachu (kopertowanie) powinna zapewnić montaż wpustów nad przestrzenią niemieszkalną, np. nad korytarzem. Ponadto przewody poziome (kolektory) systemu podciśnieniowego powinny być prowadzone na zewnątrz budynku, czyli w warstwie izolacji termicznej dachu, a piony należy lokalizować w zamkniętych szachtach instalacyjnych przylegających do pomieszczeń niemieszkalnych, np. do klatki schodowej.

Kolejnym krokiem w ochronie przed hałasem jest maksymalna izolacja źródeł hałasu. W przypadku instalacji podciśnieniowej rozróżniamy dwa jego źródła:

  • przewody instalacji podciśnieniowej,
    wpusty dachowe.

Poniżej przedstawiono skuteczne sposoby na zapewnienie możliwie maksymalnej izolacji przewodów i wpustów w podciśnieniowym systemie odwadniania dachów, określone w oparciu o badania laboratoryjne Geberit.

18Prowadzenie i mocowanie przewodów
Aby zapobiec przenoszeniu dźwięku przez konstrukcję (hałas materiałowy), w punktach styku konstrukcji budynku z rurociągiem należy stosować izolację akustyczną. Oznacza to, że przejścia przez ściany/stropy, jak również przewody ułożone wewnątrz konstrukcji masywnej, np. zabetonowane w stropie, należy izolować od konstrukcji poprzez zastosowanie węża tłumiącego dźwięk lub taśmy akustycznej z cienkiej pianki PE (rys. 2).

Kolejnym miejscem, gdzie drgania przewodu przekazywane są na konstrukcję budynku, jest uchwyt rurowy. Piony instalacji podciśnieniowej powinny być mocowane do ściany o większym ciężarze jednostkowym, ponieważ – jak pokazują badania prowadzone przez firmę Geberit – podwojenie ciężaru ściany spowoduje zmniejszenie poziomu hałasu materiałowego o około 6 dB (rys. 3).

Zmniejszenie poziomu hałasu przekazywanego na konstrukcję można również osiągnąć stosując płytki montażowe z izolacją akustyczną.19

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się dźwięku przez powietrze (hałas powietrzny), przewody należy montować w wyciszonych szybach instalacyjnych/stropach podwieszonych i dodatkowo izolować rury ciężką matą akustyczną typu Geberit IsolFlex, która pozwala na zmniejszenie poziomu hałasu o około 10 dB.

Wpusty dachowe
Hałas generowany przez wpust dachowy jest niezwykle trudno ograniczyć, ponieważ powstaje on we wpuście w wyniku zjawisk fizycznych polegających na zgniataniu pęcherzyków powietrza, które przedostają się wraz z wodą pod element funkcyjny wpustu (rys. 4). Z pomiarów akustycznych wynika, że średnia wartość poziomu hałasu zmierzona u źródła wynosi wówczas:

  • około 90 dB – przy bezpośrednim pomiarze przy wpuście na dachu,
  • około 70 dB – przy pomiarze pod wpustem w pomieszczeniu.

! Aby zminimalizować te efekty akustyczne, firma Geberit, jako jedyny producent podciśnieniowych systemów odwodnień, stworzyła nowe, opatentowane rozwiązanie – element funkcyjny o specjalnej konstrukcji, który pozwala na ograniczenie hałasu nawet o 26 dB (rys. 5).

20Opatentowane rozwiązanie Geberit przeznaczone jest do wpustów standardowych, z odejściem pionowym o średnicy d 56 mm. Jest to rozwiązanie uniwersalne, ponieważ element ten może być montowany również we wpustach instalacji już pracujących (rys. 6).

Staranność – niezbędna do kompletu
Po uwzględnieniu powyższych zaleceń, można na ogół spełnić wymagania ochrony akustycznej w pomieszczeniach chronionych budynków, w których zaprojektowano podciśnieniowy system odwodnienia dachu Geberit Pluvia. Jeśli jednak wykonawstwo nie będzie staranne i przyczyni się do powstania mostków akustycznych, większa część wysiłków projektanta/architekta, jak również poniesione koszty związane z dodatkowymi rozwiązaniami ochrony przed hałasem, zostaną zniweczone.

21! Firma Geberit, oferując od ponad 50 lat system Geberit Pluvia, zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania wraz z pomocą doradców technicznych przy rozwiązywaniu problemów zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa.


 

pi