envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWywiady, opinie, polemiki

Wywiad z Włodzimierzem Szymczakiem, prezydentem elektem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE).

Ministerstwo Gospodarki opublikowało na swoich stronach internetowych niemalże jednocześnie dwa dokumenty: nowy projekt  ustawy o OZE (v. z 13/11/2013) wraz z odniesieniem się do tzw. cen referencyjnych energii z OZE, przy której ustalaniu będą brane pod uwagę wyniki analiz ekonomicznych średnich kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz ekspertyzę Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) pt. "Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE" z kosztami wytwarzania energii (LCOE) z OZE.

Po niemalże czterech latach od wymaganej przez UE daty wdrożenia w Polsce dyrektywy 2009/28/WE o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) i po dwóch latach szerokiej konsultacji projektu ustawy o OZE z grudnia 2011 roku, dyskusja wróciła do punktu wyjścia.

Środowisko instalacyjno-grzewcze z zainteresowaniem przyjęło pierwsze informacje na temat planowanych zmian systemu wsparcia dla kolektorów słonecznych, skierowanego do indywidualnych i wspólnotowych użytkowników końcowych urządzeń wytwarzających ciepłą wodę użytkową oraz centralnego ogrzewania. SPIUG brał już w przeszłości aktywny udział w konsultacjach dotyczących tego programu i szereg z naszych sugestii i postulatów zostało przez NFOŚiGW uwzględnionych, m. in dzięki czemu program nabrał znaczenia które obecnie widać na rynku polskim.

Wywiad p. Petera Hubachera udzielony niemieckiemu czasopismu TGA jest niezwykle ważny, interesujący i gorąco polecam przeczytanie go każdej osobie związanej z branżą pomp ciepła.

Niedawno zostały opublikowane Rozporzadzenia Komisji Europejskiej dotycząca Ecodesign i etykietowania urządzeń grzewczych. Należy zwrócić uwagę, że opublikowane przez Komisję Europejską akty prawne dotyczące urządzeń grzewczych, wydane w ramach dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu oraz dyrektywy 2010/30/UE dotyczącej wymogów w zakresie etykietowania nie mają formy dyrektyw, lecz rozporządzeń. W przypadku dyrektywy 2009/125/WE są to rozporządzenia wykonawcze, natomiast w przypadku dyrektywy 2010/30/UE są to rozporządzenia delegowane. Rozporządzenia te w przeciwieństwie do dyrektyw mają moc obowiązywania wprost i nie wymagają transpozycji do polskiego porządku prawnego.

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na pewne zjawiska powszechnie występujące na rynku, które warunkują byt firm instalatorskich i małych sklepów, funkcjonujących jako firmy handlowo-wykonawcze. Uwagi w nim przedstawione dotyczą przede wszystkim małych i średnich firm instalatorskich, zatrudniających do 50 pracowników.


 

pi